Home

Modersmåls kunskarav

Modersmål 1 - kunskarav

KUNSKAPSKRAV MODERSMÅL Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 Kunskarav för betyget C i slutet av årskurs 9 Kunskarav för betyget A i slutet av årskurs 9 Läsa Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser. Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser. 7. Resonemang om likheter och skillnader

Kunskarav åk 9 - Modersmål. Läser olika texter med (..). Väljer och använder lässtrategier på ett (..) sätt, utifrån olika texters särdrag. Kommenterar centrala delar i texten med (..) koppling till tidsaspekter och orsakssamband Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Modersmål Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visstflyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier

Processen kring studiehandledning på modersmål Innan studiehandledningen påbörjas behöver följande saker ha gjorts 1. Eleven ska vara inskriven i en skola i kommunen. 2. Kartläggning enligt Skolverkets Steg 1 och 2 (för elever som anlänt efter 2016-01-01). 3. Ansökan om studiehandledning: Blankett Ansökan om studiehandledning på modersmål Den modersmåls undervisningen ska ge elevernas möjligheter att diskutera om eritreansk kultur, historia, naturkunskap särskilt om människas kropp och om vilda djurs beskrivande texter samt det ger eleverna chans att diskutera om tal - och skrift språk d.v.s. om vardagsspråk och skolspråk eller ämnesspråk Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp Tydliga mål och kunskarav i grundskolan (SOU 2007:28). Arbetet har bedrivits i samarbete med experterna. Samtliga ex-perter har i huvudsak ställt sig bakom de förslag och bedömningar som redovisas i betänkandet. Utredaren har i enlighet med direk-tivet samrått med Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling

I grundskolan är kursplanen för modersmål uppdelad på de tre stadierna och med kunskarav från årskurs 6 till 9. I de nationella minoritetsspråken ska det finns separata kursplaner och kunskarav som ska användas där modersmålsundervisning får anordnas. Modersmålsundervisningen får anordnas i grundskolan och specialskolan skollagen). Syftet med studiehandledning på modersmålet är, enligt Skolverket (2015), att bidra till att eleven når de kunskaps-krav som minst ska uppnås i det eller de ämnen där ett stödbehov konstaterats. Studiehandledning på modersmålet ingår i den lagstiftning som finns för elever som är i behov av särskilt stöd. I denna sägs at Precis som i alla andra grundskoleämnen och gymnasiekurser har Skolverket tagit fram kursplan, centralt innehåll, syfte, och kunskarav för ämnet modersmål. Eleverna får betyg och poäng i ämnet modersmål på samman sätt som alla andra ämnen i grundskolan och i gymnasiet Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande. (Microsoft Word - Kunskarav \345rskurs 6.doc) Author: MSV Created Date: 7/29/2011 11:25:28 A

Eleven bedöms ha förutsättningar att kunna uppnå ämnets kunskarav Ja Nej Modersmål Ange beskrivning och analys av kunskapsutvecklingen i ämnet modersmål Eleven bedöms ha förutsättningar att kunna uppnå ämnets kunskarav Ja Nej Musik Ange beskrivning och analys av kunskapsutvecklingen i ämnet musi modersmålet och områden där modersmålet talas. Tala och Samtala Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. När eleven berättar o Ämnet är frivilligt men följer kursplan och kunskarav för ämnet modersmål och betyg ges i ämnet från årskurs 6. För att barn ska få modersmålsundervisning i grundskolan måste de ha grundläggande kunskaper i språket och använda sitt språk dagligen. Minst en av vårdnadshavaren ska ha det aktuella språket som modersmål Modersmål är ett ämne med egen kursplan och med kunskarav för årskurserna 6 och 9. Eleverna får betyg i ämnet från och med årskurs 6 och betygsskalan är A-F precis som i övriga ämnen. Undervisningen ska också ge varje elev möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och bli två- eller flerspråkig

Kunskarav för betyg E i Modersmål 1: I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och so Mina kunskapsmål Modersmål är utarbetade efter kursplanen för modersmål. Målen är nedbrutna i mindre delmål och har till syfte att åskådliggöra delmålen på ett tydligt och konkret sätt för både elever och vårdnadshavare. Undervisningen ska planeras efter elevens kunskapsutveckling Det är häftigt att se hur många kunskarav man faktiskt går igenom i den här typen av arbetsområde. Modersmålet vävs in på ett mycket naturligt sätt och samtliga elever får möjlighet att lyckas och känna att de kan modersmålet talas. Kunskarav för betyget D i slutet av årskurs 6 Betyget D innebär att kunskaraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskarav för betyget C i slutet av årskurs 6 Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och på et

MODERSMÅL. Kunskarav för betyget B i slutet av årskurs 6. Betyget B innebär att kunskaraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda Studiehandledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskarav som krävs för att nå behörighet till gymnasiets nationella program. För nyanlända elever som börjar svensk skola i högstadiet är studiehandledning på modersmålet varken en extra anpassning eller ett särskilt stöd

Kursplan i modersmål för grundskolan - Skolverke

 1. Modersmål 1, 100 poäng Kurskod: MOEXXX01 Kunskarav*modermål*1* Betyget A ! Betyget C ! Betyget E ! Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt. Eleven uttrycker muntlig
 2. Kunskarav. På elevens första lektioner bedömer modersmålsläraren om eleven har tillräckliga kunskaper. Om eleven inte har nödvändiga kunskaper kan eleven inte delta i undervisningen. Som vårdnadshavare kan man ansöka igen om modersmålsundervisning när barnet har nått tillräckliga kunskaper
 3. st ska uppnås i ett eller flera ämnen. Och om skälet är att eleven inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Gäller främst i no- och so-ämnen samt matematik och teknik
 4. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande: • Undervisningen ska förbättra elevernas förmåga vad gäller att formulera sig, och kommunicera i tal och skrift • Förmågan att använda modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärand
 5. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att; • formulera sig och kommunicera i tal och skrift • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhan
 6. Kunskarav Betyget E Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt. Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt
 7. Sebüktay: Modersmålsundervisningen börjar oftast halv två, efter skoltid. För att fylla antalet lektionstimmar har därför de flesta av oss även studiehandledning på modersmålet, alltså undervisning för nyanlända eller för de elever som inte lärt sig det svenska språket så bra. Jag har elever på nio olika skolor

Precis som övriga skolämnen är modersmål ett eget ämne i läroplanen. Lärarna har en kursplan att följa och betygsätter i årskurs 6-9. I kursplanen för modersmål kan du läsa om ämnets kunskarav. För ett betyg i modersmålsundervisning krävs att eleven har fullföljt kursen. Skolverkets kursplan för modersmål. Studiehandlednin Ett kunskarav i både religion och svenska är att eleverna ska kunna resonera om källors användbarhet på olika nivåer. Därefter gjorde vi gemensamma källvärderingar i tre nivåer, med hjälp av en uppgiftsspecifik matris

När ditt barn har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne som helst i skolan, med en kursplan, kunskarav och betyg från årskurs 6. För att vi ska kunna ordna undervisning på ditt barns språk måste det finnas minst fem elever i kommunen som ansökt om undervisning på samma språk Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskarav som minst ska uppnås. Arbetsmodeller I skolverkets stödmaterial ges exempel på tre olika arbetsmodeller. 1. Studiehandledning för elever med ämneskunskaper på modersmål. Då utgår man frå En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehand­ ledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl För att ha rätt att delta ska du använda ditt språk hemma dagligen och ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av dina vårdnadshavare ska ha det aktuella språket som modersmål. Om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning, även om du inte talar språket hemma varje dag

Modersmål 2 - 100 poäng; Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng; För att börja läsa första kursen Modersmål 1 behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper. Detta prövas av modersmålslärarna. De övriga kurserna bygger på kursen modersmål 1. Till varje kurs finns kunskarav för betyg Betyg, förmågor och kunskarav. Lgr 11 kallas den läroplan som kom 2011. Med den kom nya begrepp som centralt innehåll, kunskarav, och förmågor. Den nya skollagen från 2011 gav oss en ny betygsskala och anger att betyg ska sättas i åk 6. Vill du veta mer om detta, se Betyg, så funkar det. YouTube Vilka kunskarav gäller för att få delta i modersmålsundervisning? Modersmålsundervisning är ingen språkundervisning för nybörjare. I skollagen sägs att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om Hur ska man bedöma eleverna och hur tydliggör vi mål och kunskarav? Finns många goda idéer. Här är en sida men några exempel. Jag ska själv prova på exit tickets. Bedömning för lärand

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att. formulera sig och kommunicera i tal och skrift,. använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige. • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bild-konst, musik och arkitektur. Kunskarav Kunskaraven till grundskolans kursplaner kommer att färdigställas i december 2010 Ordlistan innehåller nu även kunskarav för åk 1, Modersmål utom nationella minoritetsspråk samt Modersmål som nationellt minoritetsspråk. BESTÄLL ORDLISTOR . Ordlistor har fokus på kunskaraven och förmågorna för varje ämne rats. I den här upplagan av läroplanen finns även kursplan och kunskarav för samiska. Andra upplagan (2015) Den andra upplagan kompletterades med kursplan och kunskarav för moderna språk, kinesiska samt kursplan och kunskarav för modersmål, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib

inte nå de kunskarav som minst ska uppnås. när ska uppenbart obehövligt. Lagändringen är föreslaman ge eleVen studiehandledning? Du ska ge elev med annat modersmål än svenska studiehandledning på modersmål om eleven behöver det. Studiehandledning kan ges i form av extra anpassning som en tillfällig insats Skolan kartlägger elevens språk- och ämneskunskaper och rektor fattar beslut om studiehandledning på modersmålet samt i vilken omfattning studiehandledningen skall ges. Studiehandledningen ska ges i den omfattning och på det sätt som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskarav som minst ska uppnås i det eller de ämnen som eleven uppvisar svårigheter i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskarav för grundskolans ämnen. Denna upplaga har kompletterats med kursplan och kunskarav för moderna språk, kinesiska samt kursplan och kunskarav för modersmål, de nationella . minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib

Matris i Skolbanken: Kunskarav Modersmål Åk 7-

 1. Ämnet modersmål är uppdelat i tre kurser: Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1. Modersmål - aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1
 2. oritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib
 3. E C A Kunskarav - 6E och 9E Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter
 4. Till exempel. om man tar grundskola ämnet modersmål det kan ha upp till sex olika kunskapsaspekter beror på den specifika pedagogiska planeringen: De är: Läsförmåga, skrivförmåga, kunna jämföra modersmål språket och svenska, kunna samtala, diskutera, ställa frågor, framföra åsikter och ge argument, kunna hålla muntliga redogörelser och kunna resonera kring frågor med anknytning till modersmålet och jämföra med Sverige
 5. oritetsspråk. Nu finns kursplaner och kunskarav i Vklass. Kunskaraven och kursplanerna omfattar både finska som första- och andraspråk. Vill man använda dem direkt kan man nå dem genom att sätta kurskod GRGRMOE01 på sin ämnesgrupp
 6. Alla elever, i grundskolan eller i förskoleklass, som har ett annat språk än svenska som modersmål har rätt att ansöka om modermålsundervisning. Har man anmält sig är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Utanför lektionstid. Modersmålsundervisningen är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och kunskarav
 7. Kunskarav Läsa åk 6 Analys i relation till kunskaraven Modersmål nivå C Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategie

Matris i Skolbanken: Kunskarav Modersmål ÅK 7 -

 1. cirkelmodellen flerspråkighet genrepedagogik interkulturell kartläggning KCF kunskarav läromedel metod Modersmål mottagning mångkulturell nyanländ nyanlända nyanländaslärande ny i klassen plugga praktisk matematik programmering riktlinjer skönlitteratur språk språkutvecklande språkutvecklande arbetssätt språkutveckling.
 2. Modersmål är ett av ämnena i grundskolans läroplan. För ämnet finns en kursplan där ämnets syfte, centrala innehåll och kunskarav formuleras. Betyg i ämnet ges i åk 6-9. Ämnet modersmål är frivilligt för eleven. Elevens vårdnadshavare ansöker om undervisning i modersmålet och skolans huvudman är skyldig att ordn
 3. som modersmål och som är i behov av särskilt stöd på grund av språkliga svårigheter. funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskarav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser
 4. Kunskapsöversikter Kunskarav på ett nytt och översiktligt sätt Kunskapsöversikter - kunskarav på ett nytt och översiktligt sätt visar kunskaraven i en nyskapande layout utan att vare sig ändra innehåll eller förenkla språket. Upprepningar stryks och värdeord bryts ut så att progressionen framgår. Kunskapsöversikter säljs med kopieringsrätt för.
 5. I juni 2015 gav Regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram ett förslag till Kunskarav i läsförståelse för svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1 inom grundskolan, sameskolan och specialskolan. Kunskaravet för lägsta godtagbara nivå för läsförståelse i årskurs 1 har tagits fram med utgångspunkt i det centrala innehållet och nuvarande kunskarav i svensk

Modersmål är ett ämne med egen kursplan och kunskarav för årskurserna 6 och 9. Eleverna får betyg i ämnet från och med årskurs 6 och betygsskalan är A-F precis som i övriga ämnen. En elev som inte uppfyller målen blir inte godkänd. Vårdnadshavare informeras i detta fall i god tid innan Författare jessicabj Postat februari 17, 2017 maj 28, 2018 Kategorier Klassrummet, Tankar och funderingar Etiketter åk 7-9, dikter, kollektivt lärande, kunskarav, modersmål, poesi, SvA, svenska Lämna en kommentar på Att jobba med poesi på modersmål är som.poesi för öronen Lektionsupplägg: Ett brev till mig själ

Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer Kommittédirektiv 2018:38. som ges till elever i årskurs 7-9 inte för alla elever innebär ett tillräckligt stöd för att de ska kunna nå de kunskarav som minst ska uppnås Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska har särskilda förutsättningar att utveckla flerspråkighet och är en tillgång att ta tillvara. Verksamheten för modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning för elever som går i skola i Ystads kommun Kunskarav för ämnet modersmål. Visa mer av Tema Modersmål på Faceboo Språkval: Modersmålet läses på språkvalstiden under årskurs 7-9. Elevens val: Inom elevens val ska eleven kunna fördjupa sina kunskaper i ett eller flera ämnen som skolan erbjuder. Utanför timplanen: Detta är den vanligaste lösningen i Örebro kommun och skolan har möjlighet att lägga undervisning i modersmål utanför ordinarie skolti

Kunskarav åk 9 - Modersmål Modersmål - i teori och

Väljer rektorn att sätta in studiehandledning på elevens modersmål ska den ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskarav som minst ska uppnås. Studiehandledning till elever med annat modersmål ges oftast av de lärare som även undervisar i modersmålet elever som riskerar att inte nå de kunskarav som minst ska uppnås ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i vissa fall särskilt stöd. Studiehandledning på elevens modersmål/starkaste språk kan vara en extra anpassning eller en särskild stödinsats Kapitel 3 - Kursplaner och Kunskarav. Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp

Del 3: Kursplan - modermål: Kunskarav - YouTub

 1. 1 Skolverket har nu beslutat kursplaner för grundsärskolan.
 2. Nya kunskarav och bedömningsstöd i åk 1-3. Regeringsuppdrag att utveckla ett kunskarav för läsning och ett bedömningsstöd för åk 1-3. Kunskaravet är för lägsta godtagbara krav för åk 1-3
 3. MODERSMÅL NIVÅ 2 BEDÖMNINGSMATRIS Åk 4 -5-6 H T 2014 Elevens namn : Elevens modersmål: Elevens födelsedatum: klass: Modersmålslärare: Kvalité I /Tayo I Kvalité II /tayo II Kvalité III /Tayo III Kvalité IV/kunskarav åk 6 Hörförståelse / Fa hamka waxa uu ardaygu maqlo

Se kursplan och kunskarav för modersmålsämnet på Skolverket.se. Nedan finns en bedömningsmall som EFF´s lärare använder vid behov av bedömning. Årskursangivelser i mallen ska ses som ungefärliga riktmärken för vad som kan anses åldersadekvat vid bedömning av grundläggande kunskaper Modersmål. Att läsa sitt modersmål är viktigt för elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet. Om minst fem elever i kommunen är anmälda till modersmålsundervisning i ett språk är verksamheten skyldig att starta undervisning under förutsättning att behörig lärare kan anställas

Modersmål LearnForLife 6A6

Kunskarav, Svenska som andraspråk 1, 100 poäng, Kurskod SVASVA01 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande 4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl Den pedagogiska bedömningen syftar till att ge svar på frågan om eleven har förutsättningar att nå gymnasieskolans kunskarav. En sådan bedömning måste göras och tydligt uttryckas i den pedagogiska bedömningen som kommer att ligga till grund för beslut om tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan Ett kunskarav i både religion och svenska är att eleverna ska kunna resonera om källors användbarhet på olika nivåer. Därefter gjorde vi gemensamma källvärderingar i tre nivåer, med hjälp av en uppgiftsspecifik matris. Matrisen och källvärderingarna sattes sedan upp på väggen i klassrummet U 2018:04 Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer . Mer information. SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. U 2018:03 Betygsutredningen 201

Pedagogiska planering (vecka 22) - modersmalslarare202

 1. st ska uppnås. när ska man ge eleVen studiehandledning? Du ska ge elev med annat modersmål än svenska studiehandledning på modersmål om eleven behöver det. Studiehandledning kan ges i form av extra anpassning som en tillfällig insats. Visar en utredning behov av särskilt stöd i studie
 2. Vare sig modersmål eller modersmålslärare nämns på fler ställen i lärarinformationen. Givetvis är jag nyfiken på hur modersmål och modersmålslärare nämns i Hitta språket . Modersmålsläraren nämns inte alls medan modersmål nämns på fyra ställen i lärarinformationen; dels i början av texten dels under avsnittet Aktiviteter som underlag för kartläggningen
 3. Barnen berövades sitt modersmål och många lider av det som vuxna. Alla har således inte haft möjlighet att lära sig samiska. Unga samer lär sig samiska Nuförtiden ska samiska elever ha möjlighet att lära sig mer om sin kultur och de samiska språken
 4. st ska uppnås i ett eller flera ämnen
 5. Studiehandledning på modersmål hjälper eleven att lyckas med sina studier. Studiehandledningen ges för att framhäva eller fördjupa elevernas kunskaper exempelvis inom ett område där svenska begrepp behöver förtydligas och diskuteras på modersmålet
 6. Stärk din förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever modersmålsundervisning av hög och likvärdig kvalitet för att förbättra deras förutsättningar för goda kunskapsresultat. Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan. Målgrupp Utbildningen riktar sig till dig som är modersmålslärare (inklusive modersmålslärare som undervisar i något.
 7. modersmål och på svenska utvecklakan elevens verktyg för eget lärande. Om det finns risk att de kunskarav som har satts inte uppnås, trots det extra stödet, ska detta anmälas till rektorn och dessa kunskarav bör utvärderas av både ämnesläraren och rektorn då (Skol-verket 2011e)

Kunskarav i slutet av årskurs 9 - Modersmål Modersmål

Modersmålet ska vara ditt barns dagliga språk i hemmet. Ditt barn ska kunna språket på ett grundläggande sätt. Ditt barn och du vill ha undervisning i modersmålet. För att kommunen ska kunna ordna undervisning i modersmål behövs det minst fem elever i gruppen. Kommunen måste också hitta en lämplig lärare Handledningen ska eleven förutsättningar att nå de kunskarav som minst ska uppnås. Det ska leda till att eleven inhämtar ämneskunskaper parallellt med att eleven lär sig svenska språket. Rektor för eleven kan ansöka om studiehandledning. Handledning kan ges inför en lektion, under eller efter

Tydliga mål och kunskarav i grundskola

Vilka kunskarav gäller för att få delta i modersmålsundervisning? Modersmålsundervisning är ingen språkundervisning för nybörjare . I skollagen sägs att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om: 1 Kursplanen med dess centrala innehåll och kunskarav i ämnet modersmål är utgångspunkt för undervisningen i ämnet, samt för bedömning av elevens kunskaper. I årskurs 6-9 får eleven betyg i ämnet. Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats. Minoritetsspråk Svenska kunskarav i svenska som modersmål, 2011 års läroplan. Krav för betyget C i årskurs 9. Kommunikation. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt Jag önskar att det fanns liknande filmer på mina elevers modersmål. Detta inlägg postades i Film , Skolan i Sverige , Skriva svenska och taggad Förmågor , Grundskolan , Kunskarav , Malin Larsson , skriva den 3 september, 2016 av @vindelalvan

Modersmålsundervisning i Stockholm, Göteborg & fjär

nå de kunskarav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Studiehandledningen på modersmålet regleras i 5 kap. 4§ skolförordningen och motsvarande finns i 9 kap 9§ i gymnasieförordningen: En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisnin Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el. motsv. kunskaper alt. Modersmål B el. motsv. kunskaper Tyska - Ty 3 alt. Ty steg 3 1 Svenska som andraspråk kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi Teoretiska perspektiv på flerspråkighet och modersmål kopplas till utbildningens organisation för flerspråkiga och nyanlända elever, studiehandledningens utformning och studiehandledarrollen. Modul 2 behandlar läroplansteori inklusive, lagar, regelverk, kursplaner, kunskarav, bedömning och betyg 2014-nov-04 - Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolo Sverige var fram till ett par decennier sedan ett samhälle där svenskan ansågs vara det enda modersmålet av betydelse. 150 modersmål talas i Sverige i dag, och engelskans roll i det svenska samhället växer. Språk blir också ett allt viktigare inslag i människors liv

Modersmål i fokus Pedagogsajten Familjen Helsingbor

Beskriv på vilken nivå/ålder/årskurs som eleven befinner sig nu och om eleven har förutsättningar att uppnå grundskolans kunskarav för årskurs 3, 6 eller 9. Beakta elevens modersmål i alla ämnen Elever har jobbat efter kunskarav om kultur i hemlandet och skrev olika texter om landets kultur ,olika dikter ,alfabet på modersmål och på svenska och vilka bokstäver som skilljer sig i. Elever har jobbat med att skriva fakta text om en stad och vissa på Power Point. Några har skrivit fakta text på data Modersmål är ett skolämne som kan läsas genom hela grundskolan och på gymnasiet. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga, vilket gynnar både individ och samhälle Studiehandledning är handledning på modersmålet och ges framför allt till nyanlända elever i grundskola och gymnasieskola. Studiehandledning ges till elever som inte kan följa undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska, vilket gör att de inte kan nå de kunskarav som minst ska uppnås

Lust & lära - Kunskara

Modersmål på Orust . önskar er. alla en riktigt . GLAD PÅSK! modersmorust Okategoriserade Lämna en kommentar 1 april, 2021 1 april, 2021 1 minut. Auskultation. Nu är vi inne i en fas där vi ska auskultera varandras lektioner. modersmorust Okategoriserade Lämna en kommentar 1 april, 2021 1 minut Elever som undervisas i svenska som andraspråk också ska bedömas enligt kursplan och kunskarav för detta ämne. De elever som har ett annat modersmål än svenska och därför har modersmålet som sitt starkaste språk läser svenska som andraspråk Välkommen till Friskolan Lust & Lära i Bollnäs, årskurs 7-9 Barn med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass. Så ansöker du om modersmålsundervisning: Kontakta ditt barns skola. Skolan gör en bedömning att ditt barn har rätt att delta. Skolan anmäler ditt barn till anordnare av modersmålsundervisning

Kunskarav Det finns fastställda krav på kunskap i grundskolan. Kunskaraven står i läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Läroplanen fastställs av regeringen och bestämmer vad skolan ska jobba med samt dess mål och riktlinjer. Läraren gör utifrån läroplanen kontinuerliga bedömningar av elevernas kunskapsutveckling modersmål. SvA läses då istället för svenska och har en egen kursplan med något lägre ställda kunskarav än de krav som formuleras till skolämnet svenska (Skolverket, 2011). Hemspråksundervisning innebär undervisning i elevens modersmål och sker oftast på eftermiddagar, efter ordinarie skoltid och i skolans lokaler Elevens eget modersmål Stödmaterial till profilen för goda kunskaper i slutet av årskurs 9 i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen. Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet STÖDMATERIAL Kunskarav som understiger goda kunskaper Kunskarav för goda kunskape

 • Vilken vecka är det.
 • Phileas Fogg born.
 • Habitas Tulum beach club.
 • Remstal Schorndorf.
 • Dornwarze vereisen.
 • Avgasrör PGO.
 • Potatismjöl vattkoppor.
 • Gesundheit ist alles Sprüche.
 • Hennessy hammocks uk.
 • Vad är Urea.
 • Skillnad på självkänsla och självförtroende.
 • Ätbara julklappar.
 • Super Saiyan God vs Beerus.
 • Nilkrokodil.
 • Facts about Darmstadt.
 • Simskola borgholm.
 • Seroquel depot trött.
 • Beyoncé Parfym Heat.
 • Ofodrad linnekavaj Herr.
 • Rund matta ull.
 • DR TV Denmark.
 • Ardic 912D parts.
 • Actu Palmashow.
 • Kai Pflaume Alter.
 • Star Wars Attack of the Clones filmyzilla.
 • Eico köksfläkt recension.
 • Georgia language English.
 • Pierca näsan gävle.
 • Karpaltunnelsyndrom stretch.
 • Pärm kjell och company.
 • Lepigen Maxburn.
 • Hur politiskt engagerad är du.
 • Det ondas blommor.
 • Beate Zschäpe ist tot.
 • Zwangsvollstreckung beantragen.
 • Tourist Info Lüdinghausen.
 • Utvecklingssamtal Första klass.
 • Räkbåt Göteborg.
 • Lhermitte sign Radiology.
 • Takfläkt kamin.
 • Santo Graal leggenda.