Home

Diskrimineringsombudsmannen 2012 lika rättigheter i skolan ett stöd i skolans likabehandlingsarbete

Lika Rättigheter - Bokus - Din bokhandlare

Bokus - Köp böckerna billigare - Låga priser & snabb leverans Lika rättigheter i skolan | 10 (70) Strukturerat, stegvis och ständigt pågående Ett framgångsrikt likabehandlingsarbete är systematiskt och målinriktat. Det är en ständig pågående process för att utveckla skolan och processen följer vissa bestämda steg. Men varje skola ska utgå från sin egen situation och utform Lika rättigheter i skolan - en handledning Diskrimineringsombudsmannen har nu kommit ut med en ny handledningsbok i likabehandlingsarbetet för skolan. I den kan man läsa om vilka steg det övergripande planarbetet bör innehålla och vilka perspektiv man ska ha med sig i arbetet Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Arne Kallin.* Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. (2001). Lärares yrkesetiska riktlinjer, de yrkesetiska principerna.* Referenslitteratur Diskrimineringsombudsmannen. (2012). Lika rättigheter i skolan: ett stöd i skolans likabehandlingsarbete

Här får du checklistor, vägledningar, guider, exempel, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m. som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering Handledning Lika rättigheter i skolan - Ett stöd i skolans likabehandlingsarbete (Diskrimineringsombudsmannen, artikelnummer H5.1 2012) Lagar och regler som gäller för planen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen

Jämställd förskola och skola: Lika rättigheter i skolan

 1. ering enligt diskri
 2. ering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskri
 3. eringsombudsmannen. (2012). Lika rättigheter i skolan: ett stöd i skolans likabehandlingsarbete

Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter. Utrikesdepartementet.** Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. (2001). Lärares yrkesetiska riktlinjer, de yrkesetiska principerna.** Referenslitteratur Diskrimineringsombudsmannen. (2012). Lika rättigheter i skolan: ett stöd i skolans likabehandlingsarbete Stöd för ökad tillgänglighet; Stöd & verktyg eller andra hinder för barns och elevers lika rättigheter och handlingar i individuella fall medan utbildninganorndarens aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på skolan eller förskolan och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och. Alla förskolor, skolor och andra som bedriver verksamhet enligt skollagen ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder

Stöd & verktyg i arbetet mot diskriminering D

elever har samma värde och lika rättigheter, liksom många skyldigheter, som alla vuxna personer - barn/unga räknas i Sverige. Ur Lika rättigheter i skolan, Diskrimineringsombudsmannen: Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Denna studie syftar till att fördjupa förståelsen för hur ett arbete för lika rättigheter och möjligheter kan se ut i vardagen på arbetsplatser, högskolor, universitet och skolor. Rapporten bygger på ett 30-tal djupintervjuer med arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter och utbildningsanordnare som ägnar sig åt. Det är inte reglerat i skolans styrdokument vilken typ av intyg som huvudman och skola behöver för att kunna fatta beslut om särskild kost eller anpassning. Läkarintyg eller någon annan typ av medicinsk bedömning är ett verktyg för att säkerställa att skolans och förskolans miljö anpassas till barnets behov och för att klargöra att behovet av specialkost är medicinskt befogat

Institu tionen för pedagogik och didaktik 2021 -02 08 Litteraturlista UCG38K, Eleven i skolan, 22,5 hp, Inriktning F-3 VT 2021 Kursansvarig: Eva Insulander Delkurs 1: Teorier om lärande Obligatorisk litteratu Engeström, Yrjö (2000). Activity theory as a framework for analyzing and redesigning work [Electronic version]. I: ERGONOMICS, 2000, VOL. 43, NO. 7, 960 -97

DO: s handledning Lika rättigheter i skolan (2012). Likabehandlingsplanen ska ses som ett verktyg för att ge struktur och förankra skolans likabehandlingsarbete där målet ska vara att alla ges lika möjligheter och rättigheter. Samtliga i skolan ska vara involverade i arbetet me Skolans likabehandlingsarbete och integration - Hur fungerar det? Johan Lilly Gyberg Diskrimineringsombudsmannen (2011) do@do.se, 08-120 20 700 Sida 2 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet • arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter • bildades 1 januari 200 På Diskrimineringsombudsmannens hemsida, www.do.se , finns materialet Lika rättigheter i skolan - ett stöd i skolans likabehandlingsarbete att ladda ner. Lägg märke till att materialet inte är uppdaterat med de senaste ändringarna i diskrimineringslagen (2017). Hjulet för likabehandlingsarbetet som presenteras HBTQ i skolan 1. HBTQ i skolan Sammanfattning av konferensen HBTQ i skolan, MUCF 20151202 Elevhälsan Maria Åsberg, bibliotekarie Nacka gymnasium 20160126 2. Normkritik = att synliggöra och ifrågasätta normer och maktstrukturer i samhället Normer påverkar oss etnicitet, sexualitet, kön, religion, ålder mfl

Likabehandlingsplan - Så förebyggs diskriminerande

Stöd i dina studier 14 möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande, utveckling, samspel och delaktighet i skolan. Kursen vidareutvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och en akademisk kunskapssyn genom analyser av Diskrimineringsombudsmannen. (2012). Lika rättigheter i skolan: Handledning. Stockholm Diskriminering är enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO (2012) en Jämlikhet innebär att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsidentitet, behandling i skolan. Skolans likabehandlingsarbete syftar till att skapa en trygg milj I diskrimineringsombudsmannens handledning Lika rättigheter i skolan framgår dock tydligt att varje skola ska upprätta en plan. Detta granskar även Skolinspektionen vid sina tillsynsbesök. Planen skall anpassas till situationen på den egna enheten och då kan det inte skrivas en förvaltningsövergripande plan

Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara: • En tjej på skolan känner sig ledsen och utsatt då en annan elev går och drar i hennes BH-band (sexuella trakasserier utifrån kön). (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). 2 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567). Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen har tillsyn över 14 a kap. skollagen (1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling. Detta är en reviderad upplaga av tidigare handledning för förskolans likabehandlingsarbete. sidan Innehål DO får in ett stort antal anmälningar, tips och klagomål rörande elever som upplever att de inte har tillgång till lika rättigheter och möjligheter i skolan och som uppger att de diskrimineras på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning. En betydande andel rör diskrimineringsformen bristande tillgänglighet

Diskriminering skolan - Så förebyggs det effektiv

Ett exempel jag själv tog del av var att några barn frös ut ett annat barn på grund av annan hudfärg och förskollärarna pratade då med barnen och förklarade att alla får vara med och leka oavsett kön, hudfärg eller ålder. Under min verksamhetsförlagda utbildning i termin 6 pratade jag med barn om att alla är lika Diskrimineringsombudsmannen Lika rättigheter i skolan - handledning (2012). Larsson & Löwstedt, 2012. Strategier och förändringsmyter. Lauvas Per Kirsten Hofgarrd Lycke Gunnar handal Kollegahandledning (1997) Studentlitteratur

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverke

göra likabehandlingsarbetet ännu bättre. Ett mål kan också, som verksam specialpedagog vara att implementera likabehandlingsplanen med det vardagliga arbetet på skolan, som ett redskap att använda för en skola för alla. För att lyckas med detta är kunskap inom området en grund att stå på KRÄNKT ELLER DISKRIMINERAD I SKOLAN - ÄR DET NÅGON SKILLNAD?. Av statistiken framgår att de allra flesta anmälningar kommer in till Skolinspektionen. Drygt 1 000 anmälningar per år kommer in till Skolinspektionen jämfört med 200-300 anmälningar per år till DO. Det kan bero på att Skolinspektionen är den naturliga myndigheten för framförallt elever och föräldrar att vända.

skriftlig form (Skolverket, 2017). Som ett stöd i arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan har DO publicerat skriften Lika rättigheter i förskolan - ett stöd i förskolans likabehandlingsarbete (DO, 2015). I denna studie kommer denna skrift i fortsättningen benämnas som DO:s stöddokument Både diskrimineringslagen och skollagen innehåller ett absolut förbud för skolans anställda att utsätta elever för trakasserier och kränkande behandling. 2 • Vårdnadshavare informeras om skolans plan för likabehandlingsarbete och plan mot kränkande Diskrimineringsombudsmannen (2012) Lika rättigheter i skolan. Likabehandlingsarbete i skolan Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste arbeta förbyggande, dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Skolorna lever inte upp till de formella kraven som ska säkerställa alla barns lika rättigheter och möjligheter. Vad det innebär för elevens skolgång är därför svårkontrollerat och beroende av enskild skolpersonals goda vilja och engagemang. Likabehandlingsarbetet i skolan regleras i skollagen och diskrimineringslagen

personalperspektiv (kap 3-5), dels ur ett elevperspektiv(kap 6). Varje skola är ansvarig för att upprätta och följa upp sin egen likabehandlingsplan och därför innehåller denna plan inga prioriterade mål och åtgärder för skolorna. Istället ska kapitlet som rör skolorna ses som en vägledning och ett stöd Stöd i dina studier 13 möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande, utveckling, samspel och delaktighet i skolan. Kursen vidareutvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och en akademisk kunskapssyn genom analyser av Diskrimineringsombudsmannen. (2012). Lika rättigheter i skolan: Handledning. Stockholm

Normkritisk pedagogik kan vara ett stöd och ge skolpersonal konkreta verktyg i skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper. Skolan har ett demokratiskt uppdrag. Eleverna ska få kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. De ska också ges möjlighet att utveckla förmågor fö Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande Vi agerar snabbt vid tecken på kränkning med stöd i skolans åtgärdstrappa, se rutiner för att utreda och åtgärda Lika rättigheter i skolan: handledning. (2012). Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen. (70 s.) (Finns som elektronisk resurs) Lärarförbundet (2005). Lärares yrkesetik - Principerna. (2 s.) (Finns som elektronisk resurs) Skolverket (2011). Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket planerna har vi använt oss av Diskrimineringsombudsmannens (DO) handledning Lika rättigheter i skolan (2012). Enligt diskrimineringslagen och skollagen måste vi i våra verksamheter aktivt arbeta för att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Lika rättigheter, lika värde Att alla förskolor, skolor och fritidshem har tydliga och väl kända rutiner för agerande vid kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier Varje förskole- och skolverksamhet ska enligt lag bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete

Enligt diskrimineringslagen skall alla skolor,folkhögskolor, högskolor och universitet bedriva ett förebyggande och målinriktat arbete för att aktivt främja elevers och studenters lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning Alla elever i skolan har samma rättigheter - flickor som pojkar och oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter innebär inte att det räcker med, eller ens är bra. Ett bemötande som innebär respekt för individen Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter som norm för nämndens verksamheter Att elever och vuxna som anser sig vara utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling vet vart man kan vända sig för att få stöd och hjäl Tillsynen för att främja elevers lika rättigheter samt förebygga kränkande behandling och trakasserier kan i ett antal avseenden utvecklas för att bli mer effektiv. Bland annat så att diskrimineringsfrågorna uppmärksammas på skolor i högre grad. Skolinspektionen, DO och Arbetsmiljöverket har tillsyn över sina respektive. använt oss av Diskrimineringsombudsmannens (DO) handledning Lika rättigheter i skolan (2012). Enligt diskrimineringslagen och skollagen måste vi i våra verksamheter aktivt arbeta för att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Verksamheterna ska ocks

diskrimineringsombudsmannens handledning - Lika rättigheter i skolan. Planen mot diskriminering och kränkande behandling bör innehålla: 1. Konkreta mål som utgår från slutsatser av kartläggningar och beskrivningar av de insatser som ska genomföras under året för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 2 Skolan har därför ett ansvar att ha ett långsiktigt systematiskt arbete för att främja skoltrivsel och förebygga kränkningar och diskriminering. Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling innehåller en bakgrund och begreppsförklaring samt en beskrivning av hur Allévux arbetar för att främja och förebygga diskriminering och annan kränkande behandling

! 2016-12-09 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VELANDA SKOLANS FRITIDSHEM 2017 Enhet _____ Gärdhemsvägen 9 • 461 84 Trollhättan • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 72 7 I vårt arbete med att upprätta planen använder vi oss även av diskrimineringsombudsmannens handledning - Lika rättigheter i skolan. Planen mot diskriminering och kränkande behandling bör innehålla: 1. konkreta mål som utgår från slutsatser av kartläggningar och beskrivningar av de insatse 5.1.1 Årshjul Likabehandlingsarbete Rektorn eller läraren kan besluta att eleven ska stanna kvar på skolan en timme efter skolans slut eller en timme före skolan börjar. Den som fattar beslutet ska dokumentera Att främja barns lika rättigheter och möjligheter Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan. Plan mot kränkande och diskriminerande behandling I början av varje skolår arbetar personal på förskolor och skolor tillsammans med barn, elever och föräldrar, fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling www.planforsskolan.se är ett webbverktyg som alla verksamheter i Ystads kommun ska använda sig av för att skapa en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola och skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Idag konkurrerar skolor om elever och såväl vårdnadshavare som elever kan uppleva sig som kunder som väljer fritt bland ett utbud av skolor och utbildningar. I en kundrelation präglas relationen till skolan av rättigheter man tillskriver sig som kund, medan skyldigheter och ömsesidighet kan hamna i skymundan Detta är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan. (2010:800) en utredning om någon av de inblandade är i behov av särskilt stöd startas. I ett sådant fall skall en pedagogisk utredning enligt Skollagen 3 kap. 8§ (2010:800) inledas. Målbild och vision På vår skola råder nolltolerans mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Ingen ele I handledningen Lika rättigheter i förskolan (Diskrimineringsombudsmannen, 2013) står det att likabehandlingsarbetet är ett ständigt projekt i förskoleverksamheten och ska sätta sin prägel på pedagogiken, didaktiken, pedagogernas förhållningssätt, regler och rutiner, planering samt genomförande av aktiviteter

I Diskrimineringsombudsmannens handledning Lika rättigheter i skolan står följande: Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas.. Det här ska naturligtvis gälla alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, men hur. Planforskolan.se bedrivs helt fristående från Sveriges skolor och DO. Syftet med sidan är att informera om händelseläget i de svenska skolor genom nyheter och guider till likabehandlingsarbete. För mer information rekommenderar vi att du söker dig vidare till DO, Diskrimineringsombudsmannen Likabehandlingsarbetet ska enligt diskrimineringsombudsmannen och Skolverket följa vissa bestämda steg: 1. Utvärdera förra årets arbete och åtgärder 2. Främja elevers lika rättigheter och värde genom att stärka det som redan fungerar 3 (de delar som berör förskola och skola, ca 10 s.) (Finns som elektronisk resurs) Lika rättigheter i skolan: handledning. (2012). Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen. (Finns som elektronisk resurs) Lärarförbundet (2005). Lärares yrkesetik - Principerna. (Finns som elektronisk resurs) Skolverket (2011) I filmen berättar personal från förskola och skola vad de menar att skolans värdegrund är. Hur skulle ni själva svara på frågan? Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor - dessa värden skrivs fram i skollagen som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter

Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering D

En majoritet av landets lärare har under sin karriär utsatts för hot, kränkningar och våld. Arbetsmiljöverket har fått in rekordmånga anmälningar, och facket vill se skärpta straff på förövarna. Det är många som tycks tro att trakasserier i skolan enbart drabbar elever. Dessvärre finns även ett mörkertal där lärare utsätts för diverse hot och glåpord. Läs mer.. Diskrimineringsombudsmannen och Handisam. Lärmaterialet har testats av elever och lärare på ett flertal skolor: Alviksskolan, Barsebäcks Montessori, Sollebrunns skola, Lilla Alby Skola, Sundbyskolans Fritidsklubb och Barkarbyskolan. Ett stort tack till alla som medverkat! Peter Westerdahl och Karin Kjellber Ett centralt uppdrag i skolan är att främja likabehandling och att undanröja hinder och skapa förutsättningar för personlig Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). 5 Diskrimineringslagen (Sveriges riksdag 2008, 2012,2014) Skolutveckling för barn och elever i Vimmerby kommun 2015-2018 (Vimmerby kommun 2015) Barnkonventionen (Regeringskansliet 2006) FN:s mänskliga rättigheter (Svenska FN-förbundet 2008, 2012) Lika rättigheter i skolan - handledning (Diskrimineringsombudsmannen

Aktiva åtgärder - förskolan och skolans ansvar D

Ansvaret för förskolans, fritidshemmets och skolans likabehandlingsarbete ligger ytterst på verksamheternas personal och huvudman. Genom att systematiskt arbeta med aktiva åtgärder kan verksamheten på ett tyd ligt och strukturerat sätt motverka diskriminering och trakasserier och främjande verka för lika rättigheter och möjligheter Förslaget om ett tillägg i diskrimineringslagstiftningen med förbudet mot bristande tillgänglighet inskärper det. Lagen föreslås gälla från 1 januari 2015. Den blir ett nytt steg i arbetet för en tillgänglig förskola, skola och gymnasieskola som ger alla barn och elever kunskaper och självförtroende • bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i verksamheten oavsett kön, Skolans skyldighet/ansvar Skolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet För att förstå och kunna vara delaktig i skolans likabehandlingsarbete är det viktigt at DO har ett brett uppdrag att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Den nya samlade diskrimineringslagstiftningen ger ett mer heltäckande skydd mot diskriminering än de tidigare lagarna gjorde. Två nya diskrimineringsgrunder har införts i lagen och fler samhällsområden än tidigare omfattas Alla ska känna trygghet, trivas och med glädje gå till skolan. Våra skolor ska präglas av allas respekt för varandra, flexibilitet och öppenhet såväl inom skolan som utåt mot samhället; skolan skall därmed vara i ständig utveckling. Vi arbetar för att främja barns och elevers lika rättigheter. Vi arbetar aktivt för at

stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksam-heternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Anledningen till att Skolverket nu beslutar om nya allmänna råd på området är dels att lagstiftningen har ändrats, dels at Plan för lika rättigheter . på förskolorna i Hålabäck. Sammanställd 20140828. Det är i goda relationer som det sker ett lärande och de relationerna uppstår när de vuxna tar barnet på allvar, (Diskrimineringsombudsmannen 2012) Diskriminering

utvärderingen av skolans likabehandlingsarbete. Var och en i personalen har ansvar för att vara väl insatt i hur arbetet mot kränkande behandling och trakasserier bedrivs på skolan, och för att aktivt arbeta med att förebygga kränkande behandling och trakasserier. Var och en av elevern personal i skolan som elever och föräldrar (DO, 2012 a). Arbetet ska bedrivas utifrån en plan som heter likabehandlingsplan och för att stödja skolorna i uppträttandet av denna plan har skolverket har tagit fram ett dokument som heter Allmänna råd för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (Ekström & Brunell, 2012). D Alla barn och elever har lika rättigheter. I vårt arbete med Plan mot diskriminering, och skola att kränka barn. Kränkande behandling likabehandlingsarbetet på förskolan med stöd av förskolechef skapas januari 2019 I dagarna påbörjade Diskrimineringsombudsmannen en granskning av 150 skolor i kampen mot mobbning. Granskningen innebär att skolorna ska redovisa sina.. I skolans demokratiska uppdrag ingår att ge eleverna inflytande och delaktighet. Där ingår också att arbeta för alla barns lika rättigheter genom att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det demokratiska uppdraget genomsyrar Edboskolans värdegrund. Ingen diskriminering eller kränkande behandling i någon form accepteras

Stigtomta skola ska vara en skola att längta till. Ledord Ett gott skolklimat innebär bland annat ett klimat som präglas av förtroendefulla och öppna relationer diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. med stöd av personal, hålla i aktiviteter för att skapa en go 20. Bilaga 9 (Regler på skolan, läsåret 2017-2018) Centralskolan och Tallbacksskolan, arbetar för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Likabehandlingsarbetet innefattar både ett förebyggande arbete och när det behövs ett akutåtgärdande arbete DATE lärmaterial är ett verktyg som elever och pedagoger arbetar med för att göra verksamheten mer tillgänglig och utveckla lärmiljöerna i skolan och på fritids. DATE lärmaterial för grundskolan 4-9 togs fram i projektet DATE 2012-2014. Under hösten 2016 gjordes en revidering av den inledande delen Teori och bakgrund Likabehandlingsarbetet i skolan styrs av nationella lagar och styrdokument. DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567) Lagen finns för att motverka diskriminering och trakasserier samt för att främja allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, uttryck, ålder, religion/eller anna inom föreningen för allas värdighet och lika rättigheter. - Fundera över vad ni som jobbar aktivt med frågan behöver för stöd. I nästa steg, fundera över vad hela organisationen behöver för stöd för att arbetet ska ges så goda förutsättningar som möjligt Det har varit ett stöd och en tillgång att skriva tillsammans med en partner. 3 och skolorna har nu större ansvar för att arbeta främjande för lika möjligheter och rättigheter (Diskrimineringsombudsmannen, 2018). Den nya strategin för skolor och kommuner i den svenska skolan. Att elever både ska ha lika värde med.

 • Chromecast Audio Elgiganten.
 • Luvanvaraiset radiotaajuudet.
 • Hyresmaskiner Västerås.
 • Butik dsclub se.
 • Älskade synonym.
 • Zepro bakgavellyft felsökning.
 • Bästa begravningsbyrån.
 • Ford focus merge intrerupt.
 • Små städer i Kalifornien.
 • All Titans.
 • Myror på hallonbuskar.
 • Gökboet barnkalas.
 • Adiabatic constant.
 • Seroquel depot trött.
 • Old esport game.
 • Spiele zum Kennenlernen Beziehung.
 • Zoo Duisburg Geschenk.
 • Stress rash.
 • Super Saiyan God vs Beerus.
 • Elschema Volvo 480.
 • Станстед софия.
 • Storlek 98.
 • Plansteg ask.
 • Läkarassistent Västernorrland.
 • Kopparplåt 2000x1000.
 • Räkor i lake ICA.
 • Quicksilver WandaVision.
 • Kerry Logistics Borås.
 • Lightning till HDMI Clas Ohlson.
 • Testa motorskydd.
 • Siffror 1 10 att skriva ut.
 • Vietnam taxi price per km.
 • Beyoncé Parfym Heat.
 • Mahjong Connect Classic.
 • Ordvits cykel.
 • Daewoo Nubira wagon.
 • Enable USB debugging without access to phone.
 • Globussportwebshop se.
 • Previa online.
 • Civil utredare Ekobrottsmyndigheten.
 • Chicago P.D. säsong 7 Stream.