Home

Lista h fraser

H200 Instabilt, explosivt. H201 Explosivt. Fara för massexplosion. H202 Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken. H203 Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken. H204 Fara för brand eller splitter och kaststycken. Läs mer: CLP H-fraser H-fraser: H200: Instabilt explosivt. H201: Explosivt. Fara för massexplosion. H202: Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken. H203: Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken. H204: Fara för brand eller splitter och kaststycken. H205: Fara för massexplosion vid brand. H220: Extremt brandfarlig gas. H221: Brandfarlig gas. H22 Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga III; Lista med faroangivelser, kompletterande faroinformation och kompletterande märkning Del 1. Faroangivelser . 1.1 Faroangivelser för fysikaliska faror . H200 Instabilt, explosivt. H201 Explosivt. Fara för massexplosion . H202 Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken. H203 Explosivt H-fras. H-fraser ( engelska: Hazard statements) utgör en del av globalt harmoniserat system för klassifikation och märkning av kemikalier (GHS). De är avsedda att bilda en uppsättning standardiserade fraser om farorna med kemiska ämnen och blandningar som kan översättas till olika språk. Som sådana tjänar de samma syfte som R-fraser, som de är.

CLP faroangivelser / frase

 1. Det är R-fraser som står för riskfraser, på engelska risk phrases. Dessa ersätts av H fraser som står för fara, på engelska hazard. Dessutom finns det S-fraser, som står för säkerhetsfraser, på engelska safety phrases. Dessa ersätts av P-fraser, också säkerhet, på engelska precaution
 2. Klassificering enligt CLP består av faroklass, farokategori och faroangivelse (s.k. H-fraser). Den information om produktens hälso- och miljöskadlighet som ska finnas i en kemikalieförteckning kan redovisas med de faroangivelser (H-fraser) som anges i produktens säkerhetsdatablad. Information om klassificering kan anges på flera sätt
 3. skningsämne på den lägre nivån. För att kunna bedöma om ett ämne uppfyller någon eller några egenskaper för utfasnings- och prioriterade risk
 4. Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga III; Lista med faroangivelser, kompletterande faroinformation och kompletterande märkning Del 1. Faroangivelser 1.1 Faroangivelser för fysikaliska faror H200 Instabilt, explosivt. H201 Explosivt. Fara för massexplosion H202 Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken. H203 Explosivt
 5. För de 14 ingredienser/livsmedelsgrupper som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner finns det särskilda märknings- och informationskrav. Dessa är: Spannmål, som innehåller gluten (det vill säga vete, råg, korn, havre, spelt (dinkel), khorasanvete, eller korsningar mellan dem) Kräftdjur. Ägg. Fisk
 6. Lista över riskfraser: R1 Explosivt i torrt tillstånd. R2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. R3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. R4 Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar. R5 Explosivt vid uppvärmning. R6 Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft. R7 Kan orsaka bran
 7. Anmärkningar: Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen.Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H370 Orsakar organskador H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H301 Giftigt vid förtäring Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H226 Brandfarlig vätska och ånga. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ytterligare information Ingen information tillgänglig Ansvarig för säkerhetsdatablad BILTEMA SWEDEN A Riskfraser eller R-fraser är ett klassificeringssystem av hälsorisker för kemiska produkter som används inom EU. EU kräver att riskfraser och skyddsfraser samt motsvarande farosymboler och farokod framgår av förpackningen på hälsofarliga kemikalier. Riskfraserna presenterades först i Bilaga III i rådsdirektiv 67/548/EEG. Varje riskfras åtföljs även av en kod som består av ett versalt R och en siffra. I listan nedan förklaras vad dessa koder betyder. Texterna är.

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Ytterligare information Ingen information tillgänglig Avsnitt Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Ytterligare information Förkortningar: SU21 Konsumentanvändning Privata hushåll PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter (inkl lösningsmedelsbaserade produkter) Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Uppdaterad enligt CLP. Version 6 Ansvarig för säkerhetsdatablad STARTA AB Utarbetat av Lasse Nilsson STARTA Rödsprit Sida 7 av 7 Revisionsdatum 23.10.201 SB PM 2011:1 SVARTA LISTAN 13 förutskicka meddela på förhand/i förväg handha ofta: ha hand om/sköta hemställa ofta: begära/föreslå hinder (i vissa fraser) • utan hinder av ofta: trots • utan hinder av att ofta: även om/trots att • Om det uppkommer hinder för Om någon får förhinder någon Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H332 Skadligt vid inandning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H315 Irriterar huden. Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Tillverkarens säkerhetsdatablad

H-fraser (CLP)Kem

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H332 Skadligt vid inandning. H302 Skadligt vid förtäring. H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande. Version 3 Ansvarig för säkerhetsdatablad Apotek Produktion & Laboratorier A Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 Irriterar huden. Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Utökat med information under alla delar. Version 3 Ansvarig för säkerhetsdatablad Apotek Produktion & Laboratorier A Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H302 Skadligt vid förtäring. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering Upplysningar som har lagts till Föreskrifter gäller vissa klassificerade kemiska produkter. Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) i 38-44 §§ gäller när man hanterar inköpta eller egentillverkade kemiska produkter som är klassificerade med angivna faroangivelserna nedan Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H41

Vissa ämnen kan orsaka allergiska reaktioner. Det kan röra sig om allergiska kontakteksem, när huden utsätts för irriterande eller allergiframkallande ämne, eller allergi- eller astmasymtom från andningsorganen Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ytterligare information Ingen information tillgänglig Ansvarig för säkerhetsdatablad BILTEMA SWEDEN AB Ändringar jämfört med de

Hälsa och säkerhet: H-/P-angivelser - SAMANCT

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H332 Skadligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H302 Skadligt vid förtäring. Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Fyllt i uppgifter under obligatoriska rubriker. Version 6 Ansvarig för säkerhetsdatablad Apotek Produktion & Laboratorier AB Utarbetat av Elisabet. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Reactive - Version 2 Sida 8 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Tillverkarens säkerhetsdatablad. Ny formulering. Ingen ändring i klassificering. 2 Hänvisningar till viktig

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Produkten fått eget blad, var tidigare en delmängd av blad med beteckningen M5-2 Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 Irriterar huden. Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Ändringar i samtliga avsnitt sedan tidigare utgåva från 2008-01-16. Version Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Version Våtrumssilikon - Version 3 Sida 9 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 08.05.202 Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Version Ytputs silikat - Version 1 Sida 8 av 8 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Title SÄKERHETSDATABLAD PROFFS COMBI AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 11.01.2011 1.1. Produktbetecknin

H-fras - Wikipedi

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2 och 3), R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H315 Irriterar huden. Plintbetong Sida 5 av 6 Revisionsdatum 03.02.2012. och 3) H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Omarbetningsdatum Version NOBB nr. Elastic - Version 1 Sida 8 av 8 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Title

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H332 Skadligt vid inandning. H302 Skadligt vid förtäring. H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande. Version 3 Ansvarig för säkerhetsdatablad Apotek Produktion & Laboratorier A Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Versionsansvarig Omarbetningsdatum Version Utarbetat av Livsrent - Version 8 Sida 9 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 23.09.201 Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. Version 5 Ansvarig för säkerhetsdatablad Dafo Brand AB Utarbetat av Dafo Brand AB Forest A-skum Sida 7 av 7 Revisionsdatum 17.09.201 Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Version Grovbetong - Version 1 Sida 9 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Title

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Ansvarig för säkerhetsdatablad Combimix AB Mura: Murbruk M 2,5 Sida 5 av Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Produkten är endast avsedd för yrkesmässigt bruk. En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet. CAS - Chemical Abstracts Service PBT - Persistenta, bioackumulerande och toxiska vPvB - Mycket persistenta och mycket bioackumulerand Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H302 Skadligt vid förtäring. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ansvarig för säkerhetsdatablad Apotek Produktion & Laboratorier AB Utarbetat av Elisabet Jansson Eugenol Sida 5 av 5 Revisionsdatum 19.09.201 Lista över relevanta Faroan-givelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H301 Giftigt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Ytterligare information Angående användningsbegränsningar, se punkt 15. Användaren skall handledas

Faroangivelser - xn--skerhetsdatablad-vnb

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Version Laga Vägg - Version 1 Sida 9 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline). Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor Tillverkarens säkerhetsdatablad. Version 2 Altech Full Flow rengöring Sida 7 av 7 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Kemikalieförteckning - vad ska ingå? - Naturvårdsverke

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. Ytterligare information Angående användningsbegränsningar, se punkt 15. Användaren skall handledas i arbetets genomförande och känna till. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Version Laga Ute - Version 2 Sida 9 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Title Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Version 310 F Avjämning - Version 1 Sida 9 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Title

PRIO:s kriterier för utfasningsämnen och prioriterade

Allergimärkning - Livsmedelsverke

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Leverantörers säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Ventilslippasta, fin/grov AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 3 Utgivningsdatum 3/17/2020 9:30:55 A Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H302 Skadligt vid förtäring. Ytterligare information Angående användningsbegränsningar, se punkt 15

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor Silence - Version 1 Sida 8 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 13.09.2019. Ny formulering Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Version Linoljesåpa Mandeldoft - Version 2 Sida 8 av 8 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Title: Linoljesåpa Mandeldoft - EcoOnline. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor Tillverkarens säkerhetsdatablad. Upplysningar som har lagts till, Klassificering enligt CLP. Firestop Sealant 3000 Sida 7 av

R-frase

 1. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H302 Skadligt vid förtäring. Version 7 Ansvarig för säkerhetsdatablad Dafo Brand AB Utarbetat av Dafo Forrex AB -30 Sida 6 av 6 Revisionsdatum 07.07.201
 2. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Version Lågaromatisk Lacknafta - Version 5 Sida 9 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 30.11.202
 3. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Version 2 Ansvarig för säkerhetsdatablad Dafo Brand AB Utarbetat av Dafo Brand AB MP 15 Sida 7 av 7 Revisionsdatum 17.09.201
 4. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Version 1. Version 1 Ansvarig för säkerhetsdatablad SIMFAS AB Utarbetat av Eva Lundhol
 5. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Version 1. Version 1 Ansvarig för säkerhetsdatablad SIMFAS AB Utarbetat av Eva Lundholm Tilia Skärvätska Universal Sida 6 av
 6. Lista över relevanta Faroan-givelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Eclipse Djävulsklo-gel - Version 1 Sida 3 av 3 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline) Title: Eclipse Djävulsklo-gel - EcoOnline.
 7. SÄKERHETSDATABLAD STARTA Lysfotogen Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändrin

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande - ECH

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2; H319; Skin Sens. 1; H317; Rekommenderade. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H220 Extremt brandfarlig gas. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H370 Orsakar organskador H301 Giftigt vid förtäring. H332 Skadligt vid inandning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H331 Giftigt vid inandning. H311 Giftigt vid hudkontakt. H226 Brandfarlig vätska och ånga En kemisk produkts hälso- och miljörisker ska förmedlas genom märkning av produkten. Leverantören ska märka produkten med. symbol(er) och farobeteckning riskfraser, som talar om på vilket sätt produkten är farlig; information och skyddsfraser, som talar om hur man skyddar hälsa och miljö; Nedan följer först en tabell över riskfraser och därefter en tabell med skyddsfraser

CLP-förordningen - klassificering, märkning och

Riskfraser - Wikipedi

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor Version Utarbetat av Buffertstandard 25°C pH 1,68 - Version 1 Sida 8 av 8 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Title Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor Omarbetningsdatum Version Reactive Board - Version 1 Sida 7 av 7 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Title Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Ändring i följande rubriker: 3. Utarbetat av Lasse Nilsson STARTA Universal Smörjfett Sida 7 av Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Ytterligare information Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Versionsansvarig Omarbetningsdatum Version Utarbetat av Mjukfix - Version 6 Sida 7 av 7 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 23.09.2019

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Utbildningsråd Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor Förkortning Betydelse Förkortning Betydelse Förkortning Betydelse Förkortning Betydelse Förkortning Betydelse Förkortning Betydelse Förkortning Betydelse Omarbetningsdatum Version IQ-Clean. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor Omarbetningsdatum Version Flex Board - Version 1 Sida 8 av 8 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Title Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H332 Skadligt vid inandning. H226 Brandfarlig vätska och ånga. Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Tillverkarens säkerhetsdatablad. Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Uppdaterad enligt Bilaga II i Reach. Klassificering enligt CLP. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H332 Skadligt vid inandning. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H331 Giftigt vid inandning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) EUH 208 Innehåller Kan orsaka en allergisk reaktion. Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] EUH 208 Ytterligare information Funktionskod: M05142 Färg och lack. Omarbetningsdatum 04.08.2017 Version 6 Spritsputs Sida 8 av

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 Irriterar huden. Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H302 Skadligt vid förtäring. Version 1 Ansvarig för säkerhetsdatablad Dahl Sverige AB Altech Etylenglykol 10 Sida 7 av 7. Created Date Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser H412- Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatabladet Information från leverantören Upplysningar som lagt till, raderats eller reviderats Upprättande av säkerhetsdatablad

Svarta listan SB PM 2011:11 - Regeringskanslie

 1. H-fraser lång Hygieniskt gränsvärde Riskbedömning vid ja i kolumn 17 Särskilda regler (allergi/CMR) Borax, natrium-borat, Na 3 BO 3 190220 lösning, 0 - 8,5 %, För de flesta kemikalierna i KRC:s lista är kolumn 19 tom. 1 19 Ämne Särskilda regler (allergi/CMR) Borax, natrium-borat, Na 3 BO 3 Borax, natrium-borat, Na 3 BO 3.
 2. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 Irriterar huden. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
 3. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ytterligare information Angående användningsbegränsningar, se punkt 15. Användaren skal
 4. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Tillverkarens säkerhetsdatablad Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Uppdaterad enligt bilaga II, 1907/2006 Reach

en ordlista, och förkortningarna har överförts till en ny lista i början av vägledningen. - Ordet gemenskapen har ersatts med unionen i hela dokumentet, utom i citat av juridisk text. - Referenserna till relevanta vägledningar och annat stödmaterial har uppdaterats i hela dokumentet, och en del referenser har lagts till Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Anledning till uppdatering Version Utarbetat av Ferrovital - Version 3 Sida 9 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 10.02.202 CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. Du som släpper ut kemiska produkter på marknaden behöver följa dessa regler Lista över relevanta Faroan-givelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Hänvisningar till viktiga litter-aturreferenser och datakäl-lor Version Utarbetat av Svavelsyra <5% (0,52M) - Version 6 Sida 8 av 8 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline) Omarbetad 30.07.201

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Version 1 Ansvarig för säkerhetsdatablad STARTA AB AMOIL 15 Sida 5 av 5. Created Date CLP H-fraser. Lista över skyddsfraser: S1 Förvaras i låst utrymme. S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S3 Förvaras svalt. S4 Förvaras avskilt från bostadsutrymmen. S-fraser. Lista över riskfraser: R1 Explosivt i torrt tillstånd. Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. EUH 014 Reagerar häftigt med vatten. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H302 Skadligt vid förtäring. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Versachem SILIKON 650, Röd, Högtemp Sida 6 av Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Version CM 780 Snabb Fiberavjämning - Version 5 Sida 8 av 8 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 17.04.202 Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. Version

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Versionsansvarig Omarbetningsdatum Version Utarbetat av Miljömärkning namn Fönsterfix spray - Version 2 Sida 9 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 10.10.2019 Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Ytterligare information Angående användningsbegränsningar, se punkt 15. Användaren skall handledas i arbetets genomförande och känna till.

CMR-klassificerade kemiska produkter - Arbetsmiljöverke

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H302 Skadligt vid förtäring. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponerin Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Skin Sens. 1; H317; Annan relevant information. Ej klassificerad. H332 Skadligt vid inandning. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

Allergiframkallande ämnen - Arbetsmiljöverke

SÄKERHETSDATABLAD Forest A-sku

 • Türkei gehört nicht zu Europa.
 • Psychological experiments for students.
 • Boeuf bourguignon vegan.
 • Setup Office 365 email on Android Mail app.
 • Japan Photo Sandvika.
 • How many airports in Barbados.
 • Carefusion bd.
 • AWS Glacier pricing.
 • Watch man and Chicken online Free.
 • Patriarkaliskt samhälle.
 • Hemnet Lidingö Brevik.
 • Gruyère Ost pris.
 • Andy Serkis net worth.
 • Alfa Romeo Giulia q4 prezzo.
 • Game of Thrones boat tour Dubrovnik.
 • Färsk broccoli hållbarhet.
 • Saftblandare saft.
 • Skolpeng Landskrona.
 • Rheine Auto brennt.
 • Mekonomen Varberg.
 • Eskilstuna stadsbibliotek fjärrlån.
 • Mammaträning puls och träning.
 • Shape up meaning idiom.
 • Rivners återbruk.
 • O.j.: made in america dailymotion.
 • Island Karte Städte.
 • Illamående trots negativt graviditetstest.
 • Rosängen julbord.
 • Bäst mot halsbränna.
 • Rugs direct blue.
 • Hållde höll.
 • Bose SoundTouch 30 Stromverbrauch.
 • Backgammon exklusiv.
 • Systembolaget champagne halvflaska.
 • De är nio i svenskan.
 • Game of Thrones boat tour Dubrovnik.
 • Köpa hus för 5 miljoner.
 • Hur politiskt engagerad är du.
 • Kan man bli nunna om man har barn.
 • Mustafas gemüsekebap.
 • ThinOptics sverige.