Home

Fördrag om EU funktionssätt

Förklaring till artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om medlemsstaternas förhandlingar om och ingående av internationella avtal avseende området med frihet, säkerhet och rättvis Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget EU:s två grundfördrag är fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Därutöver räknas ibland också fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom-fördraget) in som ett av unionens fördrag, även om Europeiska atomenergigemenskapen är ett samarbete utanför unionens ramar

Fördraget om EU:s funktionssätt innehåller mer detaljerade och praktiskt inriktade regler, alltså regler som säger vad som gäller i mer specifika situationer Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna. Fördragen ändras för att EU ska bli effektivare och öppnare, för att förbereda inför anslutningen av nya medlemsländer och för att införa nya samarbetsområden, som den gemensamma valutan

EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Le

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Wikipedi

 1. 2012/21/EU: Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse [delgivet med nr K(2011) 9380] Text av betydelse för EE
 2. Nedan finns länkar till de 11 protokoll som ska fogas till EU:s fördrag i enlighet med Lissabonfördraget. Efter protokollen följer förklaringar från regeringskonferensen om bestämmelser i fördragen. Protokoll Protokoll om Europeiska investeringsbankens stadga (1957) Protokoll om import till Europeiska unionen av oljeprodukter som raffinerats i Nederländska Antillerna (1962) Protokoll.
 3. unionens funktionssätt (EUF -fördraget) har kommissionen en särskild befogenhet enligt ar tikel 108 i EUF - fördraget att fatta beslut om hur uvida statligt stöd är förenligt med den inre marknaden när den granskar befintligt stöd, när den fattar beslut om nytt eller ändrat stöd och när den vidtar åtgärder i de fall där dess beslu
 4. unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den
 5. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), även känt som ett av Romfördragen, är ett av Europeiska unionens fördrag mellan dess medlemsstater som undertecknades den 25 mars 1957 i Rom, Italien, och trädde i kraft den 1 januari 1958
 6. Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Broschyren innehåller även de förklaringar.

Europeiska unionens fördrag - Wikipedi

• EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionen (FEU), innehåller målen och principerna för EU-samarbetet samt den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. • I EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), beskrivs lagstiftningsprocessen och de politikområden EU-länderna samarbetar om EU:s punktskatteområde omfattar unionens territorium som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (1 § förordningen [2011:443] om Europeiska unionens punktskatteområde)

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget eller FEU) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra grundfördraget är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. [ 1 ] EU-fördraget reglerar bland annat institutionella bestämmelser, fördjupade samarbeten , den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och hur medlemsstater kan ansluta respektive träda ur unionen Pris: 709 kr. häftad, 2010. Skickas om 3 vardagar. Köp boken Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union (ISBN 9789139205562) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Frågan om djurskydd har fått en mer framträdande position i EU genom Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I fördragets artikel 13 konstateras att djur är kännande varelser. Där står också att EU och medlemsländerna ska ta hänsyn till djurens välfärd när EU:s politik i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, inre marknad, forskning och teknisk utveckling samt rymdteknik utformas och genomförs Typer av EU-rättsakter EU-fördrag. Fördragen fastställer EU:s mål, reglerna för EU-institutionerna, hur besluten fattas och förhållandet mellan EU och medlemsländerna. Fördragen har ibland ändrats för att reformera EU:s institutioner, införa nya ansvarsområden och förbereda EU för fler medlemmar

fÖrdrag om europeiska unionen i fÖrdraget om europeiska unionens funktionssÄtt under tiden 1 november 2014-31 mars 2017 och frÅn och med den 1 april 2017. Det ersätter inte tidigare EU-fördrag, utan innebär ändringar på olika områden. I denna utgåva har bestämmelserna och instruktionerna i Lissabonfördraget inarbetats i de nuvarande fördragen för att visa hur Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare EG-fördraget) kommer att se ut när Lissabonfördraget träder i kraft

Hur EU-fördragen fungerar - Allmänt om lagar och regler

Pris: 698 kr. Häftad, 2010. Finns i lager. Köp Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union av Nils Wahl på Bokus.com Artikel 18 - Rätt till asyl. Rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade fördragen) Europafördrag : EU-fördrag, Sveriges anslutningsfördrag, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, EU-lagen Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till tite

EU-fördragen Europeiska Unione

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Wikipedi Text: 1. Artikel 11 motsvarar artikel 10 i Europakonventionen, vilken har följande lydelse: `1. Var och en har rätt till... Artikel 4 . Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.. 1. INLEDNING 1.1 Syfte och tillämpningsområde 1. I dessa riktlinjer anges principerna för en bedömning enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (*) (nedan kallad artikel 101) av avtal mellan företag, beslut av företagssamman­ slutningar och samordnade förfaranden (tillsammans nedan kallade avtal) som avser horisontellt sam Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1]EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget Det fördrag (allmänt förkortat FEUF ) som närmare reglerar EU:s befogenheter och institutioner.Det kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionen (FEU)

I Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ingår försiktighetsprincipen. EU:s handelsavtal måste respektera EU:s fördrag. God regleringspraxis Principen kommer till uttryck i artiklarna 168.1, 169.1 och 169.2, och 191 i EUF-fördraget tolkningen av EU-rätten3 genom artikel 267, begäran om förhandsavgörande i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionsrätt ( FEUF) 4 , De nationella domstolarna ska vid svå- righeter med tolkningen och tillämpningen av EU-rätten rådfråga EU-domstolen EEG-fördraget bytte senare namn till EUF-fördraget (Europeiska unionens funktionssätt). I samarbetet omfattades handelspolitik, jordbrukspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Man började även diskutera vad handelspolitiken skulle innebära och målet var att skapa en gemensam inre marknad där fri rörlighet inom medlemsländerna skulle gälla personer, kapital, varor och tjänster Denna artikel handlar om det nuvarande grundfördraget med alla ändringsfördrag. För det ursprungliga EU-fördraget från 1957, se Romfördraget.. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1]EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget EEG-fördraget kommer senare att kallas EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Samarbetet omfattar jordbrukspolitik, handelspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Inom EEG startar också diskussionerna om målsättningen för handelspolitiken: en gemensam inre marknad med fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, personer och kapital

EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Fördraget tar upp vilka områden EU får fatta beslut om och hur besluten ska gå till. Kallas även Romfördraget. Började gälla 1958. Euratom-fördraget. Innehåller EU:s regler om kärnenergi. Började gälla 195 17.8.2012 SV Europeiska unionens officiella tidning Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt. Avtal som ingås mellan företag som är verksamma på olika nivåer i produktions- eller distributionskedjan, dvs. vertikala avtal, behandlas i princip i kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (9) (nedan kallad.

Hur fungerar Sverige i EU

FÖRDRAG OM INRÄTTANDE AV EUROPEISKA STABILITETSMEKANISMEN Den 25 mars 2011 antog Europeiska rådet beslut 2011/119/EU om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de i enlighet med artikel 273 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) Fördrag. Konsoliderad version av EU-fördraget och EUF-fördraget. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Konsoliderad version av Euratomfördraget. Jämförelsetabell I detta dokument finns två jämförelsetabeller till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Artikel 288 i fördraget om EU:s funktionssätt preciserar att förordningar är direkt tillämpbara i EU-länderna. EU-domstolen preciserar i domen i målet Politi av den 14 december 1971 att det rör sig om en fullständig direkt effekt; direktiv: direktivet är en rättsakt riktad mot EU-länderna och ska införlivas av dessa i deras nationella lagstiftning och rådets förordning (EU, Euratom) nr 741/2012 av den 11 augusti 2012 (EUT L 228 av den 23 augusti 2012, s. 1),artikel 9 i akt om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeisk Fördraget om Europeiska unionen är ett av EU:s grundfördrag. I jämförelse med andra fördrag, i synnerhet jämfört med Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så är detta fördrag tämligen kortfattat. Trots en skillnad i volym, så skall det sägas att båda fördragen har samma rättsliga värde

Varje artikel börjar på samma rad på alla språken även om de naturligtvis kan sluta olika, beroende på språkens olika uppbyggnad.Dispositionen i denna sjätte upplaga följer Europeiska unionens senaste ändringsfördrag, Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, i vilket det ges detaljerade instruktioner om hur bestämmelser i EU:sbefintliga fördrag skall revideras. om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser de bestämmelser i protokollet som omfattas av del III avdelning V i fördrag et om Europeiska unionens funktionssätt Konferenser med företrädare för EU-ländernas regeringar sammankallas för att diskutera och enas om ändringar av EU-fördragen. Dessa möten kallas också för regeringskonferenser. Innan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 fanns inget annat sätt att ändra fördragen. Det kallas nu det ordinarie ändringsförfarandet Vid första omnämnandet av EU-fördrag skrivs fördragens hela titlar ut. fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, barnkonventionen. Däremot, om titeln inleds med ett egennamn får den stor begynnelsebokstav: Lissabonfördraget, Luganokonventionen. Sidhänvisnin Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Lag (2016:604). Skyldighet att återkräva olagligt stöd 2 § Den som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten

7 § Den som genomför en stödåtgärd som omfattas av någon av nedan angivna kommissionsförordningar ska föra det register som avses i 1. artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller. Grundfördragen: fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, Protokoll och bilagor till grundfördragen, fördragen om medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen samt andra fördrag

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning – Wikipedia

Denna artikel handlar om det nuvarande grundfördraget med alla ändringsfördrag. För det ursprungliga EU-fördraget från 1957, se Romfördraget.. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen.. EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens utkast till förslag till kommissionens förordning om till-lämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Eu-ropeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre bety-delse (de minimis-förordningen) I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen kommissionens ut EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionen. Här beskrivs EU:s mål, EU-institutionernas uppgifter och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Kallas även Maastrichtfördraget. Började gälla 1993. EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Fördraget tar upp vilka områden EU får fatta beslut om och hur.

Europeiska kommissionen Faktablad om Europeiska unionen

Europeiska unionens funktionssätt, Fördraget om (FEUF) [utdrag] Författningstext /.../ 19 ART Diskriminering 1. Utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i fördragen och inom ramen för de befogenheter som fördragen ger unionen, kan rådet genom enhälligt beslut i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter Europaparlamentets godkännande. Artiklarna 7, 9-9f, 48.2-48.5, 49 och 49a i fördraget om Europeiska unionen, artikel 16a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artiklarna 190-201b, 204-211b, 213, 215-236, 238, 239, 240, 241-245, 246-262, 268-277, 279-280, 283, 290 och 292 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, liksom protokollet om övergångsbestämmelser, ska tillämpas på det här fördraget Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) [utdrag] Utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i fördragen och inom ramen för de befogenheter som fördragen ger unionen, Sådana åtgärder måste vara förenliga med fördragen. Kommissionen ska underrättas om åtgärderna. /.

Domarna och generaladvokaterna vid Europeiska unionens domstol och tribunal utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd efter yttrande av en kommitté enligt artikel 255 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Denna kommitté inrättades genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009 Det är huvudbestämmelsen i kapitlet om penningpolitik i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Genom att låta ECB:s penningpolitik vara inriktat på detta mål återspeglar fördraget modernt ekonomiskt tänkande om penningpolitikens roll, omfattning och begränsningar samt upprättar basen för centralbankerna i Ekonomiska och monetära unionen i institutionella och.

EU:s lagar och regler - Sveriges riksdags EU-informatio

I punkt 18 i samarbetsprotokollet med kommissionen anges det att Kommittén ska bidra till utvärderingen av genomförandet av EU:s lagstiftning, särskilt när det gäller övergripande klausuler, i enlighet med artiklarna 8-12 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt EU:s statsstödsregler finns i artiklarna 107-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Statsstödsreglerna innehåller gränser för medlemsstaternas, inklusive Sveriges, möjligheter att med offentliga medel få stödja en viss verksamhet EU tillåter statliga monopol om dessa är i linje med artiklarna 34‐37 i Fördraget om Europa Unionens funktionssätt, EUF‐fördraget. Det torde vara så att det svenska alkoholmonopolet lever kvar idag på grund av de förändringar so

I dagsläget är EU:s inre marknad som vilda västern, menar Anna Wetter Ryde. EU-länderna får enligt fördraget om europeiska unionens funktionssätt göra undantag från den fria rörligheten om folkhälsan är i fara. Med stöd av det har gränser stängts och resenärer från specifika länder portats artikel 45 i fördraget om EU:s funktionssätt. Ytterligare en orsak till denna avgränsning är att den offentliga regleringen är omfattande och inte skulle tillföra undersökningen någon aspekt som vi anser nödvändig. Vi har även valt att lägga fokus på arbetstagare och anställningsavtal

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/ av den om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 tredje stycket 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse Text av betydelse för EES Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funkt.. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget eller FEU) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra grundfördraget är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. [ 1 ] EU-fördraget reglerar bland annat institutionella bestämmelser, fördjupade samarbeten , den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och hur medlemsstater kan ansluta respektive träda ur unione

Statsstöd - Regeringen

Europeiska unionens fördrag är en grupp internationella fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som faställer en konstitutionell grund för Europeiska unionen (EU). De upprättar Europeiska unionens institutioner, de förfaranden för hur EU-rätt antas och vilka mål som EU har.. Idag utgör Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Romfördraget, i kraft sedan 1958. artikel 101.3 i fördraget och därför antagit kommissio­ nens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Euro­ peiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (2), som ersätter kom ­ missionens förordning (EG) nr 2790/1999 (3) Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska revisionsrätten och medlemsstaternas nationella revisionsorgan samarbeta i en anda av förtroende och med bibehållet oberoende. Samarbetet mellan de högre revisionsorganen i EU:s medlemsstater och revisionsrätten går tillbaka till tiden för inrättandet av revisionsrätten 1977 och har ökat med åren

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt lagen

Anslutningsfördragen . De ursprungliga versionerna av anslutningsfördragen finns i elektroniskt format på de officiella EU-språken i EUR-Lex, anslutningsfördrag. Finlands författningssamlings fördragsserie 102/1994 - 103/1994 + fördrag Innehåller lagen och förordningen om Finlands anslutning till Europeiska unionen, Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag och EU:s. I EUR-Lex finns alla EU-fördrag på samtliga 24 officiella EU-språk. Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. I fördraget fastställs EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna. EU får bara vidta åtgärder som har stöd i fördragen artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller 2. fiskeri- och vattenbrukssektorn i den mening som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionen om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Eu-ropeiska atomenergigemenskapen 22. bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument som anges i 1-21. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. På regeringens vägna

Statligt regionalstöd Faktablad om Europeiska unionen

Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i lydelse enligt Lissabonfördraget (som trätt i kraft 1 december 2009) samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna / [utgivet av Torkel Gregow] Contributor(s): Gregow, Torkel 1935-Material type: Text Publisher: Stockholm Norstedts juridik 2010 Description: 76 s. 23 cm ISBN. Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget (L IV) Resolutioner, rekommen­dationer och yttranden (C I) Meddelanden (C II) 126 och 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), kommissionens rekommendationer (artikel 292), Europeiska centralbankens rekommendationer. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 287.4 och 322.2, med beaktande av utkastet till rådets förordning (EU, Euratom) om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskat Kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 oc h 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis -stöd

2012/21/EU: Kommissionens beslut av den 20 december 2011

Rådets beslut av den 26 mars 2012 om ingående av den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (2013/94/EU) EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.6 a om ändring av beslut (EU) 2020/491 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt EU-stadgan Tillräcklig i sig-doktrinen och dess otillräcklighet Ann-Marie Lindqvist Handledare: Karin Åberg Tack till min familj som stått ut med mig när jag berättat osammanhängande om rättsfall med tyska änkor och franska fackombud. Tack till mina vänner som bidragit med ovärderlig pepp och som alltid trott på mig RÅDETS BESLUT (EU) 2020/ av den om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 b och

Protokoll och förklaringar som ska fogas till EU:s fördrag

lämnas i enlighet med kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU) EU-fördrag > fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Version: 4.4. fördraget om Europeiska unionens funktionssätt . BROADER CONCEPT. 4479 EU-fördrag; ENTRY TERMS. Version: 4.4. EUF-fördraget; Version: 4.4. FEUF; HISTORY NOTE. Ny benämning som ersätter fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (ursprungligen. 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 7§ Den som genomför en stödåtgärd som omfattas av någon av nedan angivna kommissionsförordningar ska föra det register som avses i 1. artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om. Title: Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelseText av betydelse för EE

Fördraget om europeiska unionens funktionssätt eurlex —

bryter mot EU:s grundläggande rättigheter generellt (artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna); diskriminerar eller är kränkande på grundval av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (artikel 10 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) 102 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Domstolen är skyldig att tillämpa artikel 102 parallellt med de nationella bestämmelserna, om förfarandet i fråga kan påverka handeln mellan medlemsstater (det s.k. samhandels-kriteriet). Oberoende av om det s.k. samhandelskriteriet är uppfyllt eller inte sk Fördraget undertecknades i den nederländska staden Maastricht 1992 och började gälla den 1 november 1993. EU-fördraget brukar även kallas för Maastrichtfördraget eller Unionsfördraget. EU-fördraget kompletteras av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget. Läs mer om EU:s fördrag på riksdagens webbplats för.

EU-rätt: Pris: 30 SEK exkl. moms . Protokollet ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett godkännande av protokollet föranleder en ändring av lagen (1994:1500). FEU Fördraget om Europeiska unionen, EU-fördraget FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget FN: Förenta nationerna FRA: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter GPS (Global positioning system) Satellitbaserad positionsbestämnin De nya fördragen kommer att heta fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Fördragen har samma rättsliga värde, men i någon mån blir framställningen klarare genom att de grundläggande bestämmelserna om principer och institutioner finns i EU-fördraget medan reglerna om de olika politikområdena hittas i fördraget om EU:s funktionssätt ECB:s konvergensrapport, juni 2016 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Analysram 5 2.1 Ekonomisk konvergens 5 Ruta 1 Prisutveckling 6 Ruta 2 De offentliga finansernas utveckling 8 Ruta 3 Växelkursutveckling 12 Ruta 4 Utvecklingen av långa räntor 13 Ruta 5 Andra relevanta faktorer 15 2.2 Förenligheten mellan nationell lagstiftning och fördragen 1 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller 3. kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget eller FEU) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra grundfördraget är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. [ 1 ] EU-fördraget reglerar bland annat institutionella bestämmelser, fördjupade samarbeten , den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och hur.

 • Borgå stad corona.
 • Finansminister 2006.
 • Gaming Stockholm.
 • Ak Bars Kazan.
 • Www Großröhrsdorf de Leben und Wohnen.
 • Därför grammatik.
 • Nått synonym.
 • Impedans ohm.
 • Reign.
 • Mustafas gemüsekebap.
 • Landsarkivet Uppsala Öppettider.
 • GitHub dashboard.
 • Finn fem fel spel online gratis.
 • Freilichtmuseum Beuren jobs.
 • Unga mammor deltagare 2018.
 • Waar woonde Corrie ten Boom.
 • Thai baht kurs historik.
 • Taiwanese language dictionary.
 • Totalitarismteorin.
 • Sambusa Somali recept.
 • Abschnitt Kreuzworträtsel.
 • Lektionsbanken GOTD.
 • OnePartnerGroup Linköping.
 • Kulturzeit heute.
 • This charming man acordes.
 • Chemex top.
 • KOPRA Internship.
 • Bra thriller Netflix.
 • Folkhälsomyndigheten stillasittande.
 • Resevagn handbagage.
 • Бавария, матчи.
 • Hur ritar man en vattenmelon.
 • Radiostyrd helikopter teknikmagasinet.
 • Warnemünde aktuell.
 • Tupperware Auto.
 • Bågskytte Östermalm.
 • Daedric Smithing Skyrim.
 • Hare Krishna online.
 • Tanzschule Dortmund dorstfeld.
 • En orkidé i lustgården.
 • Steiermark heute Livestream.